ESKİŞEHİR

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı sitedeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar  ve sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ve  taahhüt eder.

Şehrirehber.com'a Verilen Yetkiler,

Firma, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara  aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, politik, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 sehrirehber.com sisteminde sunulan fırsatların içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair sehrirehber.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye iş yerlerinin iletişim, hakkımızda kısmı, ürün/hizmet ve fırsat içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan sehrirehber.com değildir.

 sehrirehber.com, kullanıcının sehrirehber.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden sehrirehber.com 'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

 sehrirehber.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

sehrirehber.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Kullanıcılar, sehrirehber.com sistemi üzerinde verilen tüm fırsatların, kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

sehrirehber.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

 Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

Kişisel Veri

Kullanıcı sehrirehber.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Şehrirehber ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi,  telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere  Kullanıcı ile sehrirehber.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler sehrirehber.com ve sehrirehber.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve sehrirehber.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere  aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki fırsat kullandığı iş yerleri, fırsat kullandığı bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, fırsat detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) sehrirehber.com, sehrirehber.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların sehrirehber.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermelidir. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

İspatın yükümlülüğü

 İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta sehrirehber.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler sehrirehber.com’un sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Eskişehir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.